Els consells esportius, com a agrupacions esportives, són entitats privades d’interès públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al compliment de llurs funcions.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER A MÉS INFORMACIÓ: