Josep M. Fabregó i Serra
President

Albert Fàbrega i Sánchez
Vicepresident

Josep Danés i Berga
Secretari-tresorer

Aniol Sellabona i Aguilera
Vocal

Joan Soler i Yebra
Vocal

Xavier Coma i Coma
Vocal

David Puigvert i Gelada
Vocal

Joan Domènech i Colomer
Vocal

Marc Adalid i Domènech
Vocal

Marc Costa i Soler
Vocal

Miquel Bosch i Pons
Dinamitzador comarcal

Oscar Cabana i Farjas
Director tècnic

Els consells esportius, com a agrupacions esportives, són entitats
privades d’interès públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat 
jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al compliment de llurs funcions en pro de la promoció de l’esport, primordialment en edat escolar.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER A MÉS INFORMACIÓ: